Supremin - syrop
Supremin MAX - syrop

Supremin Max zmniejsza suchy kaszel

Supremin MAX, syrop. 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras). Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie ostrego, nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Pierwszy trymestr ciąży (Patrz punkt 4.6 ChPL). Supremin MAX nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53. 00-113 Warszawa


Rozwiń »

SUPREMIN MAX

1,5 mg/ml, syrop
(Butamirati citras)

1. CO TO JEST LEK SUPREMIN MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Supremin MAX zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest ona nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Supremin MAX w postaci syropu stosowany jest w objawowym leczeniu ostrego, suchego kaszlu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN MAX

Kiedy nie stosować leku Supremin MAX:
- jeśli pacjent ma uczulenie na butamiratu cytrynian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego
- w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt Ciąża i karmienie piersią”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Supremin MAX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych (patrz punkt „Lek Supremin MAX a inne leki ”).

Dzieci i młodzież

Leku Supremin MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek Supremin MAX a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych ponieważ może to prowadzić do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Supremin MAX jest przeciwskazany w pierwszym trymestrze ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Supremin MAX może powodować zawroty głowy lub senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Supremin MAX zawiera sorbitol

Supremin MAX zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN MAX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Do opakowania leku dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej ilości syropu. Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Zalecana dawka:

• Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;
• Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę
• Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę
• Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Supremin MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Supremin MAX

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Supremin MAX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Supremin MAX

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek) występują następujące objawy: senność, zawroty głowy, nudności, biegunka, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUPREMIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Supremin MAX

- Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Supremin MAX i co zawiera opakowanie

Lek Supremin MAX ma postać przezroczystego syropu o pomarańczowym smaku i zapachu.
Opakowanie leku to butelka z brunatnego politereftalanu etylenu (PET), zamykana zakrętką aluminiową z uszczelką ze spienionego polietylenu (PE), zawierająca 150 ml syropu w tekturowym pudełku. Do butelki dołączona jest miarka dozująca wykonana z polipropylenu (PP) z zaznaczoną podziałką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345-93-00

Wytwórca

Polfarmex S.A
ul. Józefów 9
99-300 Kutno

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2016

Zwiń »

ZOBACZ NASZĄ REKLAMĘ TV

czy wiesz, że supremin to

odpowiedzialny sposób na kaszel?

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu leku Supremin MAX, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.